تعداد مناقصه گران در پروژه های عمرانی

بر اساس بند «ط» ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات، انحصار رخ داده (انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق ۱- اعلان هیئت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است و ۲- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله) و در اینصورت کمیسیون مناقصه ضمن بازگشایی پاکت باید بر اساس تبصره ذیل ماده ۷ آیین نامه ارزیانی کیفی (در صورت احراز انحصار، کمیسیون مناقصه صورتجلسه‌ای مبنى بر تایید شرایط انحصار تنظیم و امضا می‌کند و در اینصورت نیازی به انجام تشریفات مناقصه نیست و قرارداد از مذاکره کمیسیون مناقصه با متقاضی معامله منعقد می‌شود) نسبت به مذاکره با تنها باقیمانده در این فرآیند اقدام نماید. بر اساس بند «الف» ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات (یعنی کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه)، شرایط تجدید به وجود می‌آید.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

منبع بلاگ

ایمن سازان پای

ایمن سازان پای

دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

    نظرات