محوطه سازی در فهرست بها

«قیمت ردیف‌های فصل عملیات خاکی با ماشین، به منظور استفاده برای عملیات محوطه سازی ساختمان هایی تهیه شده است که محدودیت شعاع عمل ماشین آلات یا محدودیت حجم کار، مانع از دسترسی به راندمان اسمی آن‌ها شود. از این رو، در محوطه سازی هایی که شرایط یاد شده را ندارند، مانند آماده سازی‌ها، برآورد هزینه عملیات مربوط به این فصل، باید براساس فصل عملیات خاکی با ماشین فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه تهیه شود.» بدیهی است که در پروژه‌های محوطه سازی ابنیه به دلیل محدودیت شعاع عمل ماشین آلات یا محدودیت حجم کار، راندمان کار ماشین آلات نسبت به پروژه‌های راهسازی کمتر بوده و بهای واحد فعالیت‌ها بیشتر می‌باشد.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

  منبع بلاگ

  ایمن سازان پای

  ایمن سازان پای

  دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

   نظرات