نمونه لایحه مغزه گیری مجدد بتن

حجم بتن ریزی کانال: ۲۹۰۰ متر مکعب تعداد نمونه‌های مشکوک به غیر قابل قبول: ۵ نمونه حجم بتن مشکوک به غیر قابل قبول: ۷۹ متر مکعب تعداد نمونه‌های مشمول جریمه پس از مغزه گیری: ۱ نمونه حجم بتن مشمول جریمه پس از مغزه گیری: ۱۵ متر مکعب کیلومتراژ ۶۳۵+۰ تعداد نمونه‌های مشکوک به غیر قابل قبول در آزمایشات اولیه: ۱۴ نمونه تعداد پانل مشکوک به غیر قابل قبول در آزمایشات اولیه: ۱۳۹ عدد تعداد نمونه‌های تایید شده پس از مغزه گیری: ۱ نمونه تعداد پانل‌های تایید شده پس از مغزه گیری: ۱۰ عدد تعداد نمونه هایی که هنوز مغزه گیری نشده‌اند: ۲ نمونه تعداد پانل هایی که هنوز مغزه گیری نشده‌اند: ۲۰ عدد تعداد نمونه هایی که نتایج آن با اختلاف ناچیز رد شده است: ۳ نمونه تعداد پانل هایی که نتایج آن با اختلاف ناچیز رد شده است: ۳۰ عدد تعداد نمونه هایی که نتیجه مغزه گیری از مقادیر آزمایشات اولیه کمتر بوده و اشتباه به نظر می‌رسد: ۴ نمونه تعداد پانل هایی که نتیجه مغزه گیری از مقادیر آزمایشات اولیه کمتر بوده و اشتباه به نظر می‌رسد: ۴۰ عدد تعداد نمونه‌های مشمول جریمه: ۴ نمونه تعداد پانل‌های مشمول جریمه: ۳۹ عدد در تعدادی از مغزه گیری‌ها، از ۳ نمونه گرفته شده ۲ نمونه جواب قابل قبول داشته و ۱ نمونه نیز مقاومتی بسیار نزدیک به مقاومت مورد نظر داشته است که پیشنهاد می‌شود در این موارد برای اطمینان از دقت نمونه تایید نشده، مغزه گیری چهارم انجام شود. در ۳ موردی (دو مورد دیوار و یک مورد کانال) که با عنوان ممانعت از نمونه گیری یا ممانعت از حمل نمونه‌ها به آزمایشگاه رد شده‌اند، علت در سوء تفاهم پیش آمده در حین اجرا بوده و خواهشمند است مغزه گیری از این قطعات نیز همانند سایر بخش‌ها به انجام برسد. در برخی موارد، مغزه گیری دقیقا با محل قرارگیری آرماتورهای دیوار تلاقی داشته که منجر به کاهش مقاومت نمونه‌ها شده است. پیشنهاد می‌شود مغزه گیری از چند سانتیمتر بالاتر یا پایین‌تر انجام شود تا نمونه‌ها از محدوده هایی باشند که نشان دهنده مقاومت واقعی بتن هستند. در موارد معدودی، عدم کیفیت تجهیزات مورد استفاده آزمایشگاه برای مغزه گیری می‌توانسته به نمونه‌های گرفته شده آسیب رسانده باشد.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

  منبع بلاگ

  ایمن سازان پای

  ایمن سازان پای

  دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

   نظرات