روانشناسی عرضه و تقاضا چیست؟

عرضه شرکت است وقتی عرضه سهام یا کالای خاصی افزایش یابد و تقاضا ثابت بماند، قیمت کاهش مییابد. هنگامی که عرضه افزایش مییابد، قیمت کاهش مییابدوهنگامی که قیمت کاهش مییابد، مصرف کننده مقداربیشتری راخریداری میکند. تقاضا مصرف کننده است وقتی تقاضای سهام یا کالای خاصی افزایش یابد وعرضه ثابت بماند، قیمت افزایش مییابد. درک کردن عرضه و تقاضا بسیار آسان است، اما گاهی اوقات خریدار چندین عامل را در نظر میگیرد، مانند این که آیااین کالا واقعا ارزش این قیمت را دارد، گاهی اوقات رقبای زیادی وجود دارد، این امرواقعا برتجارت وسودشرکت درکوتاه مدت وبلندمدت تاثیرمیگذارد. مازاد بازار از نظر روانشناسی عرضه و تقاضا: زمانی اتفاق میافتدکه عرضه مازاد وتقاضای کمتری دربازار وجودداشته باشدوبه همین دلیل، تولید کننده سعی میکند قیمت را متعادل کند، به طوری که میتواندباسقوط ساده به سطح تعادل برسد. دریک عبارت ساده، اگر قیمت بازار بالاتر ازقیمت تعادلی باشد، مقدار عرضه شده بیشتر از مقدار تقاضا شده است و مازادی ایجاد میکند. کمبود بازار زمانی اتفاق میافتدکه تقاضا بیشتر وعرضه کمتر دربازار وجودداشته باشد و به همین دلیل تولید کننده سعی می‌کند قیمت رامتعادل کند، به طوری که بتواندبه سطح تعادل برسدو قیمت شروع به افزایش میکند. عمدتاآنها سعی میکنند قیمت راافزایش دهندتابتوانندآن رابه خریدار محدود بفروشند، به این ترتیب تقاضا کاهش مییابدوقیمت به آرامی به سطح تعادل میرسد. دریک عبارت ساده، اگر قیمت بازارزیر قیمت تعادلی باشد، مقدار عرضه شده کمترازمقدار تقاضا شده است وکمبود ایجاد میکند. میزان تقاضا وعرضه به شرکت یا تولید کننده کمک میکندتا دربازار برای مدت طولانی‌تری تثبیت ودوام بیاورد. البته بایدبدانید این تعادل از نظر روانشناسی عرضه و تقاضا بسیار منطقی است.

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات