بخشنامه جبران نرخ ارز (۱- نکات کلیدی)

در این مقاله به تشریح دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل (مورخ ۲۶/۰۶/۹۹) و نکات مهم موجود در این بخشنامه می‌پردازیم. در بخشنامه جبران نرخ ارز، دو روش الف (تعیین تفاوت قیمت ارز) و ب (تعیین تعدیل نرخ پیمان‌ها بر اثر تغییر قیمت ارز) معرفی شده است که پیمانکار مختار است از هر یک از دو روش و یا حتی ترکیبی از آن‌ها استفاده نماید. باید توجه شود که اگر در حین اجرای پروژه، کارهای جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود که قیمت آن‌ها پس از تاریخ ۹۷/۰۴/۳۱ تعیین و ابلاغ شده باشد، کارکرد مربوط به این کارها در صورت وضعیت، مشمول بخشنامه جبران نرخ ارز نخواهد شد. در مواردی که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار در بازه ۹۷/۰۱/۰۱ تا ۹۷/۰۴/۳۱ بوده و حداقل ۳۰ درصد از مبلغ پیمان فاقد تعدیل (دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها) باشد، این بخشنامه دو حق بسیار مهم را برای پیمانکار ایجاد می‌نماید: ۱- اگر انتقال ارز و یا ورود مصالح در زمستان ۱۳۹۶ انجام شده باشد از جدول شماره ۱ بخشنامه جبران نرخ ارز استفاده می‌شود. ۳- در صورت عدم امکان استخراج نرخ ارز از دو روش بالا، از جدول شماره ۲ بخشنامه استفاده می‌شود. C۰ قیمت ارز براساس تاریخ آخرین مهلت پیشنهاد قیمت پیمانکار می‌باشد که از جدول شماره ۱ استخراج می‌شود. براساس بخشنامه جبران نرخ ارز، پیمانکار موظف بوده است ریسک افزایش قیمت ارز را تا حد این جدول در قیمت‌های خود لحاظ نماید. محاسبه r جزییاتی نیز دارد که توصیه می‌شود در بخشنامه جبران نرخ ارز مطالعه فرمایید. باید توجه شود که در بخشنامه جبران نرخ ارز، ضریبی به نام درصد ارزبری قرارداد (K) تعریف شده است که با توجه به مبلغ اولیه پیمان، ضریب P را محدود می‌کند و درصورت بروز تغییرات در پروژه، باید اصلاح شود.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

  منبع بلاگ

  ایمن سازان پای

  ایمن سازان پای

  دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

   نظرات