اندازه گیری های عینی قدرت، اندازه گیری نیازهای انرژی در زمان واقعی و اندازه گیری چند وجهی پیشرفت بازیکنان

اندازه گیری های عینی قدرت، اندازه گیری نیازهای انرژی در زمان واقعی و اندازه گیری چند وجهی پیشرفت بازیکنان

اندازه گیری و ارزیابی قدرت پایه، برای اندازه گیری میزان گلوکز، برای تعیین دقیق نوع و زمان خوردن، به منظور حفظ عملکرد ورزشی مطلوب. تا با کمک قدرت اعداد پزشکان بتوانند به جای حدس زدن در تشخیص خود از آنها استفاده کنند. با همان انگیزه خواستن عینیت (در مقابل حدس زدن)، آنها شروع به جستجوی فناوری برای قدرت و سایر ارزیابی‌های عملکرد ورزشی کردند. تمرکز آنها بر ابزارهای پیشرفته‌ای است که بسیار دقیق و گران اما مقرون به صرفه هستند و راه حل‌های کاربر پسند برای تمرین منظم دارند، می‌باشد. برای اندازه گیری قدرت کشش یا جایی که کشش ایجاد می‌شود. برای حرکت هایی است که ورزشکار می‌تواند به آن فشار بیاورد و نیروی فشرده سازی را اندازه گیری کند و واقعا می‌خواهد به آن برسد این است: متخصصان بهداشت باید برای ارزیابی‌های خود از اقدامات عینی استفاده کنند و حدس خود را متوقف کنند.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات