نمونه لایحه هزینه طراحی توسط پیمانکار

کنترل اقدامات انجام شده قبلی و تهیه نقشه‌های چون ساخت (As Built) وضعیت موجود پروژه. با توجه به داده‌های برداشت شده از پیش مطالعه اولیه پروژه و مشاهده مشکلات متعدد در اجرای کارهای انجام شده قبلی و لزوم اصلاح و طراحی مجدد، علاوه بر طراحی و پیاده سازی کارهای باقیمانده، اقدامات ذیل توسط این پیمانکار به انجام رسیده است: محاسبه و طراحی مجدد کارهای انجام شده قبلی جهت رفع مشکلات موجود در طراحی و اجرا. تهیه نقشه‌های کارگاهی (Shop Drawing) منطبق بر محاسبات، جهت اصلاح کارهای انجام شده قبلی. با توجه به موافقت و دستور آن کارفرمای محترم، اقدامات لازم جهت محاسبات و طراحی سازه مقاوم سازی شده، به شرح ذیل صورت گرفته است: محاسبه و طراحی مجدد سازه جهت رفع مشکلات طراحی و انجام عملیات مقاوم سازی سازه‌ها.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

  منبع بلاگ

  ایمن سازان پای

  ایمن سازان پای

  دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

   نظرات