اکوسیستم تکنولوژی و فناوری های ورزشی در آسیا- اقیانوسیه در سال ۲۰۲۱

اکوسیستم تکنولوژی و فناوری های ورزشی در آسیا- اقیانوسیه در سال ۲۰۲۱

بیش از ۱۴ نهاد و سازمان در بخش‌های سرمایه گذاری و شبکه سازی، مراکز رشد و برنامه‌های شتابدهی و نوآوری‌ها و ابتکارات

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات