آیا تکنولوژی و فناوری می تواند تصمیمات انسانی بهتری در ورزش بگیرد؟

در فعالیت هایی که به اندازه یک ورزش رقابتی فرد را از نظر احساسی شارژ می کند نظارت شدیدی وجود دارد و اغلب هزینه های زیادی صرف انجام آن می شود. داوری در محیط پرفشاری که داوران دائماً توسط بازیکنان، مربیان آنها، هواداران آنها، کارشناسان ورزشی و حامیان رویدادها مورد بررسی قرار می‌گیرند، کار آسانی نیست. در حال حاضر با شبکه های متصل به همه جا، تک تک انسان های روی زمین این قدرت را دارند که هر حرکتی را در هر میدان ورزشی از نزدیک ببینند و درباره درست یا غلط آن قضاوت و داوری کنند. ورود تکنولوژی به ورزش می تواند همه چیز را دقیق، سریع و مهم تر از همه خنثی نگه دارد و بیش از هر چیز دیگری، می‌تواند به کاهش فشار روانی بر داوران در فرآیند گرفتن بهترین تصمیمی کمک کند. چندین دهه از "داور سوم" در سال ۱۹۹۲، که شیوه بازی کریکت را تغییر ...

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات