مولفه های تعیین کننده کار آفرینی در اقتصاد ایران چیست؟

مولفه های تعیین کننده کار آفرینی در اقتصاد ایران چیست؟ امروزه همانطورکه میدانید خبر های تازه ای در مورد مولفه های تعیین کننده کار آفرینی در اقتصاد ایران به گوش میرسد و پیشنهادهای کاربردی به منظور افزایش کارآفرینی در اقتصاد ایران بیان شده است. تعلیم کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان ایران به منظور افزایش آن در کوتاه مدت پیشنهاد شده است در اقتصاد ایران اگر بتوانیم نوع کارآفرین و کسب و کار جدید را افزایش دهیم میتوانیم افراد بیشتری را به کارمشغول کنیم. همچنین استفاده از کارآفرینان موفق و پرهیز از مدرک گرایی در تعلیم کارآفرینان توصیه شده است.دربلندمدت،اجرای سیاستهایی که موجب رشد سرمایه کارآفرینی شوند، به میزان بسیاری رشد اقتصادی کشور را افزایش میدهد.از جمله سیاست های مذکور، فرهنگسازی برای ایجاد گرایش به کار و خوداشتغالی،تولید دانشهای جدید و وضع قوانین مناسب به منظور تسهیل کسب و کار است. باید بدانید که در سال های خیلی قبل، کارآفرینی، داروی ...

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

  منبع بلاگ

  شتابدهنده هاوش

  شتابدهنده هاوش

  هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

   نظرات