خواب REM چیست و تاثیرات آن بر انسان چیست؟

خواب REM چیست و تاثیرات آن بر انسان چیست؟

در تمام مدت شب، چرخه های خواب فرد از مرحله یک به مراحل دو و سه و نهایت به مرحله چهار می رود و مجدد از مرحله چهار به مراحل دو و سه می رسد تا دوباره چرخه را از سر بگیرد. در بزرگسالان این چرخه چهار تا پنج بار در هر شب رخ می دهد و هر چرخه یک ساعت و نیم طول می کشد. در ادامه پیرامون این موضوعات مطالعه خواهید کرد: خواب REM چیست؟، ویژگی های خواب REM،تاثیرات خواب REM. خواب REM چیست؟ در این چرخه در فاصله های منظم فرد می تواند از مسیر خارج و وارد مرحله REM شود. اغلب رویاها در همین مرحله رخ می دهد. در طی ساعت نخستین خواب انحراف به سمت خواب REM کم است اما با نزدیک شدن به صبح، فرد زمان بیشتری را صرف این مرحله می کند. در پایان هر REM، وقتی به مرحله دوم باز می گردید، ...

متن کامل نوشته در سایت

    نظرات