مقدمه ای بر تست غیرمخرب ذرات مغناطیسی

مقدمه ای بر تست غیرمخرب ذرات مغناطیسی

از این روش می توان برای یافتن عیوب سطحی و یا نزدیک به سطح در قطعات فرومغناطیسی استفاده نمود. در این تکنیک تمام یا بخشی از قطعه مغناطیس شده و فلوی مغناطیسی از داخل قطعه عبور داده می شود. هرگاه عیبی در سطح یا نزدیکی سطح قطعه وجود داشته باشد، باعث نشت فلوی مغناطیسی در قطعه می گردد و در نتیجه باعث به وجود آمدن دو قطب مغناطیسی می گردد که با پاشیدن ذرات ریز فرومغناطیسی مانند اکسید آهن آغشته به مواد فلورسنت بر روی سطح قطعه می توان ترک را زیر نور ماورای بنفش مشاهده نمود. مغناطیس کردن به وسیله کابل گاهی اوقات ابعاد قطعات به اندازه ای بزرگ است که استفاده از کویل امکان پذیر نیست. وقتی این مسئله اتفاق می افتد یک سیم مسی عایق شده - روپوش دار - را می توان برای ایجاد میدان مغناطیسی در ماده استفاده کرد. در این روش سیم یا کابل ...

متن کامل نوشته در سایت ولدیکا

    منبع بلاگ

    ولدیکا

    ولدیکا

    مرجع صنعت اتصال

    نظرات