دریافت خسارت بیمه بدنه بعد از تصادفات

دریافت خسارت بیمه بدنه بعد از تصادفات

بیمه بدنه در چه صورتی هزینه خسارت های ناشی از تصادفات را پرداخت میکند ؟ ۱-راننده بیمه گذار در تصادف مقصر باشد در صورتی که در حادثه تصادف راننده بیمه گذار مقصر شناخته شود خسارت وارد شده به افراد زیان دیده از بیمه شخص ثالث راننده مقصر پرداخت می شود. اگر راننده مقصر هم طی تصادف خسارت دیده باشد و دارای بیمه بدنه باشد ، بیمه بدنه خسارات وارد شده را به او پرداخت می کند. ۲-در تصادف راننده بیمه گذار مقصر نباشد. اگر در تصادف راننده بیمه گذار مقصر نباشد و خسارت دیده باشد ، بیمه شخص ثالث راننده مقصر باید خسارات وارد شده به خودروی آسیب دیده را پرداخت کند . گاهی خسارت وارد شده به خودروی آسیب دیده بیشتر از سقف پوشش مالی بیمه شخص ثالث خودرو مقصر است در اینجا دو حالت پیش می آید: حالت اول: خودرو آسیب دیده بیمه بدنه داشته باشد مثلا در ...

متن کامل نوشته در سایت آوانس

  منبع بلاگ

  آوانس

  آوانس

  هوشمندی در حمل و نقل

   نظرات