اصول بازرسی چشمی

اصول بازرسی چشمی

در بسیاری از مستندات تدوین شده توسط سازندگان یا تولیدکنندگان جهت کنترل کیفیت محصولات، از آزمون چشمی یا بازرسی چشمی به عنوان اولین آزمون و در برخی موارد به عنوان تنها روش ارزیابی استفاده می شود. اگر آزمون چشمی به طور مناسب اعمال شود، می تواند به ابزار ارزشمندی تبدیل گردد. آزمون چشمی | Visual Testing - VT یا بازرسی چشمی | Visual Inspection - VI روشی برای شناسایی نواقص و معایب سطحی است. کشف و تعمیر این عیوب کاهش هزینه قابل توجه ای را در پی خواهد داشت. به طوری که نشان داده شده است بسیاری از عیوبی که بعدها با روش های تست پیشرفته تری کشف می شوند، با برنامه بازرسی چشمی پیش، حین و پس از جوشکاری به راحتی قابل کشف می باشند. سازندگان تجهیزات صنعتی مزایای وجود یک سیستم کیفی شامل بازرسی های چشمی منظم را به خوبی درک کرده اند. بازرسی پیش از جوشکاری برخی ...

متن کامل نوشته در سایت ولدیکا

    منبع بلاگ

    ولدیکا

    ولدیکا

    مرجع صنعت اتصال

    نظرات