اعوجاج و پیچیدگی در اتصالات جوشی

اعوجاج و پیچیدگی در اتصالات جوشی

پیچیدگی و انحرافات ابعادی یکی از مشکلاتی است که در اثر اشتباهات طراحی و روش جوشکاری ناشی می شود. با اجتناب از ورود به مباحث تئوری تنها به این نکته اشاره می کنیم که حین عملیات جوشکاری به دلیل عدم فرصت کافی برای توزیع یکنواخت حرارت ورودی | Heat Input به موضع جوش و سرد شدن سریع محل جوش، انقباضی که می بایست در تمام قطعه پخش می شد به ناچار محدود به موضع جوشکاری شده و می تواند منجر به بروز انواع انقباض و اعوجاج حاصل از آن در اتصال جوشی شود. انقباض های جوشی در سه راستای طول، عرض و ضخامت جوش رخ می دهند که حسب مورد و با توجه به هندسه اتصال و قیود موجود، می توانند موجب اعوجاج طولی، عرضی و زاویه ای گردند. اعوجاج های حاصل از جوشکاری، چنانچه از مقدار معینی فراتر رود، منجر به بروز عیوب ابعادی در اتصال جوشی شده که ...

متن کامل نوشته در سایت ولدیکا

    منبع بلاگ

    ولدیکا

    ولدیکا

    مرجع صنعت اتصال

    نظرات