دولت بازیگر واقعی اقتصاد را به کار گیرد

دولت بازیگر واقعی اقتصاد را به کار گیرد

خوانساری از دولت خواست تا بخش خصوصی را در اقتصاد وارد کرده و از توانایی های آن در این حوزه بهره برداری کند رئیس اتاق بازرگانی تهران که در دومین همایش ملی «تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه» که در محل اتاق ایران برگزار شد، گفت: یکی از رنج های تاریخی اقتصاد ایران فاصله گذاری میان دانش تجربی و سیاست‌گذاری است. به طوریکه نهاد دولت همیشه ترجیح داده که بیش از آنکه بازیگر واقعی اقتصاد کشور را به کار گیرد، متکی به اظهارنظرها و گفته‌های مدیران بالادستی و اداری باشد. در حالی که یک اصل در اقتصاد کشورهای توسعه یافته اثبات شده است؛ کنشگران واقعی عرصه اقتصادی کشور بیش از مقام اداری از مصائب و نیازهای اساسی عرصه فعالیت خود آگاهی دارد. بنابه اظهارات مسعود خوانساری، نکته قابل تامل اینجاست که فرهنگ سنتی ایران به مهارت، خبرگی و کسوت اعتقاد دارد، ولی نظم بروکراتیک معاصر ایران قائل به این مفاهیم نیست. در ...

متن کامل نوشته در سایت IREX۲World

    منبع بلاگ

    IREX۲World

    IREX۲World

    معرفی کالاها و خدمات زنجیره صادرات ایران

    نظرات