بیمه ی تکمیلی یا بیمه ی درمان چیست؟بیمه ی تکمیلی یا بیمه ی درمان چیست؟

بیمه ی تکمیلی یا بیمه ی درمان چیست؟

بیمه‌ی تکمیلی یا بیمه‌ی درمان یکی از انواع پوشش‌های بیمه‌ای است که طبق آن شرکت بیمه‌گر، پرداخت بخشی از هزینه‌های ...