مراکز رشد شهر گناباد

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان گناباد مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان گناباد

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان گناباد

حوزه­های صنایع غذایی و کشاورزی (زعفران، انار، پسته و سماق )