فهرست مرکز رشد شهر تربت حیدریه
نانو پالایش پارس کیاننانو پالایش پارس کیان

نانو پالایش پارس کیان

نانو پالایش پارس کیان یک مرکز رشد در شهر تربت حیدریه می باشد

مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریهمرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه

مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه

مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه یک مرکز رشد در شهر تربت حیدریه می باشد