جدیدترین استارتاپهای شهر فریمان

ماریانماریان

ماریان

کاربرد روش مگنتو تلوریک در اکتشاف نفت