فهرست شتابدهنده شهر شاهرود
شاهکارشاهکار

شاهکار

اکران سیستم نوآوری باز در شتابدهنده و فضای کار اشتراکی دانشگاه صنعتی شاهرود