فهرست شتابدهنده شهر یزد
سان (سرایند افکار نو)سان (سرایند افکار نو)

سان (سرایند افکار نو)

سان (سرایند افکار نو) یک شتابدهنده در شهر یزد می باشد

فردادفرداد

فرداد

فرداد یک شتابدهنده در شهر یزد می باشد

پیشگامانپیشگامان

پیشگامان

شتابدهنده عمومی