سامانه پزشک جهانی

جذب بیماران در قالب گردشگری سلامت و معرفی توانمندی های درمانی کشور به یازده زبان زنده به جهانیان- مدیریت جامع درمان در مطب، مراکز درمانی و...

جذب بیماران در قالب گردشگری سلامت و معرفی توانمندی های درمانی کشور به یازده زبان زنده به جهانیان- مدیریت جامع درمان در مطب، مراکز درمانی و...
طرح کسب و کار ایده اصلی (مشکل / راه حل) اندازه بازار بازار هدف روش درآمدزایی هزینه ها اطلاع رسانی مزیت رقابتی