موضوع و شاخه فعالیت: مرکز تخصصی تایپ ، خدماتی

نام صاحب استارتاپ: اسدالله خلیلی