بانک اطلاع رسانی مصالح ساختمانی

موضوع و شاخه فعالیت: بانک اطلاعاتی ، نمایشگاه

غیرفعال

موضوع و شاخه فعالیت: بانک اطلاعاتی ، نمایشگاه

نام صاحب استارتاپ: امیر شریفی