نام صاحب استارتاپ: محمد ابراهیم محمدی‌پناه
توضیح بیشتر: سامانه مدیریت پروژه پی‌گیر به کاربر امکان مدیریت برخط پروژه‌ها و وظایف مربوط به هر پروژه، پی‌گیری مسائل، مدیریت دانش و مدیریت اسناد را به صورت یک‌پارچه می‌دهد.