کمک آموزشی
نام صاحب استارتاپ: ستایش فرد – دهقانی
 اولین وتنهاترین سامانه تصحیح آنلاین پاسخ برگ های چهارگزینه ای است که در همان لحظه به شما گزارش می دهد.شما به صورت سنتی ( با کاغذ و مداد ) آزمون را انجام می دهید و ما به صوزت آنلاین تصحیح می کنیم و در کسری از ثانیه گزارش را در اختیارتان می دهیم.