خدمات رسانی
نام صاحب استارتاپ: حسین جلیلی
توضیح بیشتر: این سایت محلی برای معرفی (کسب و کار ها )و (اتفاقات و رویداد های) کشور می باشه و هم اکنون نیز در حال توسعه امکانات و ارائه خدماتی بهتر و متفاوت تر میباشیم .