موتور جستجوی کنفرانس نام صاحب استارتاپ: علی ذبیحی
توضیح بیشتر: کنفرانس بوک اولین و جستجوگر پیشرفته کنفرانس، همایش،سمینار و فراخوان مقاله در کشور استبا قابلیت فیلتر گزاری دسته بندی،سال،ماه،سطح برگزاری،شهر و استان و هر چیزی که یک محقق به آن نیاز دارد.