کاریابی
نام صاحب استارتاپ: مهدی جانبراری
توضیح بیشتر: استخدام شو سرویسی از که در حوضه کاریابی خدمات رایگان و ویژه به مردم ارائه میدهد استفاده از استخدام شو رایگان است