بستر آنلاین استخدام نام صاحب استارتاپ: میثم پاسداری
توضیح بیشتر: این سرویس به جهت جذب نیروی مناسب برای شرکت ها و از طرفی استقرار کارجویان در موقعیت های شغلی مناسب ایجاد گردیده است. هدف همکارینه ارائه مجموعه ابزارهای حرفه ای به کارجویان و شرکت ها است تا بتوانند به خوبی در کنار یکدیگر قرار گیرند. به زودی از امکانات جدید و شگفت انگیز همکارینه رو نمایی خواهد شد.