تهیه آنلاین نقشه های مهندسی سازه ها – رایانش ابری
نام صاحب استارتاپ: مرتضی حیدری
توضیح بیشتر: اتوسازه تهیه نقشه های سازه های بتنی را برای مهندسین سازه سریعتر و با هزینه ای معقول تر انجام می دهند.