راه اندازی سامانه ی نوبت دهی ویژه برای پزشکان
نام صاحب استارتاپ: امیر انصاری
توضیح بیشتر: راه اندازی سامانه ی نوبت دهی برای پزشکان و گذاشتن سایت یا سامانه ی پزشک در دکتر یاب