مدیریت شبکه های اجتماعی
نام صاحب استارتاپ: آرش فراهانی
توضیح بیشتر: ایزی بازار پلتفرم جامع مدیریت صفحات اینستاگرام  برای کسب و کار ها است که با ابزار های مناسب و دانش روز دنیا با هدف کسب بیشترین بازدهی و آسان تر شدن کارهای مدیریتی صفحه های اینستاگرام به وجود آمده است .