هوشمند سازی باغ /طراحی و اجرای گلخانه های مدرن
نام صاحب استارتاپ: عبدالحامد نیک روان
توضیح بیشتر: هوشمند سازی باغ / باغچه طراحی بهینه جهت کنترل گلخانه