برون سپاری اجتماعی ( Crowdsourcing)
نام صاحب استارتاپ: توسعه فناوری ارکان
توضیح بیشتر: پولچه مارکت خدمات حرفه ای و خلاقانه است که خدمات آن توسط مردم و با قیمت پایه ده هزارتومان عرضه می شود. پولچه این امکان را به افراد می دهد مهارت ها و امکانات خود را به اشتراک بگذارند.