شبکه اجتماعی اشتراک ایده
نام صاحب استارتاپ: شرکت پرگاس مدیا
توضیح بیشتر: لیوکس شبکه اجتماعی هوشمندیست متمرکز بر غنای محتوا و خلاقیت اعضا از طریق تولید قوی و سریع ایده با استفاده از تصاویر و شخصی سازی آن