دورکاری و برون سپاری
نام صاحب استارتاپ: حسن ابراهیمی
توضیح بیشتر: کارهای خود را به صورت آنلاین به افراد متخصص بسپارید تا در بستری امن سریع تر، ارزانتر و بهتر انجام شوند.