بازار محصولات خانگی مادران کارآفرین
نام صاحب استارتاپ: علیرضا احدی
توضیح بیشتر: بازار محصولات خانگی مادران ویتیرینی به وسعت یک جهان است . این بازار فرصتی برای همسران و مادران فراهم می کند تادر کنار وظایف خود در قبال خانواده بتوانند هنر ، توانایی خودرا در تولید و فروش یک محصول خانگی بکار گرفته و در اقتصاد خانواده و رشد و تعالی خانواده سهیم باشند همچنین از منظر اجتماعی به ۴ دیواری خانه محدو نشوند و توانایی خودرا در پس زندگی روزمره فراموش نکنند. همچنین مراکز کارآفرینی بانوان این فرصت را دارند تا محصولات خودرا در فضای مجازی به فروش برسانند و محدود به بازارهای مناسبتی نشوند.