تیکاونت

تیکاوِنت سرویس رایگان ایجاد، مدیریت و فروش آنلاین بلیت رویدادها

غیرفعال

تیکاوِنت سرویس رایگان ایجاد، مدیریت و فروش آنلاین بلیت رویدادها
نام صاحب استارتاپ: آرا پندار
 تیکاونت سرویسی برای ایجاد، مدیریت و فروش آنلاین بلیت رویدادها میباشد، که موسسات، ادارات، سازمان ها، آموزشگاه ها و … میتوانند از آن برای به فروش رساندن بلیت رویدادها، همایش ها، کنفرانس ها و … خود اقدام کنند. تیکاونت به شما یک صفحه اختصاصی و ابزارهای کاربردی برای مدیریت و معرفی رویدادتان ارائه میدهد.