گردشگری
نام صاحب استارتاپ: هادی شریف زاده اردکانی
توضیح بیشتر: استارتاپ تجربه کنیم ، اولین سایت به اشتراک گذاری تجربه و مهارت افراد در زمینه های مختلف می باشد تورلیدرها ، اشخاص حقیقی که در زمینه های موسیقی ، غذا ، طبیعت ، ادبیات ، هنر ، رویداد و غیره تجربه دارند و دیگران را می خواهند در تجربه خود شریک کنند تا افراد دیگر راحت تر و مشاوره تخصصی به اهداف خود برسند و یک تجربه لذت بخش را تجربه کنند.