کسب وکار – کارآفرینی – مدیریت -تولید محتوا
نام صاحب استارتاپ: ایران رویش
توضیح بیشتر: