نام صاحب استارتاپ: میلاد جعفری – سعیده نیک‌فردین

 مهمه به عنوان یکی از اولین استارت‌آپ‌های مبتنی بر نوآوری اجتماعی، بستری‌ست برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی فردی و سازمانی از طریق ایجاد کمپین در ابعاد، موضوعات، مناطق