ابزارهای مدیریت کنترل
نام صاحب استارتاپ: کریم کنعانی
توضیح بیشتر: معرفی و ارائه ابزارهای دیجیتالی مدیریت کنترل کیفیت – کنترل موجودی و انبارداری و مدیریت کنترل ابزار دقیق