خدمات ثبت شرکت
نام صاحب استارتاپ: حسین خواجه محمود
 ارائه خدمات ثبتی و حقوقی به شرکت ها و اشخاص متقاضی ثبت و راه اندازی شرکت