خدمات فنی و ساختمانی منزل
نام صاحب استارتاپ: امیر زارعی
توضیح بیشتر: اپلیکیشن سرویس کا انلاین مخصوص شهر مشهد می باشد و کار بر می تواند با ثبت درخواست خدمات سرویس کار مورد نظر خود را پیدا کند