صداگرام

خرید و فروش تجهیزات دست دوم صدابردارینام صاحب استارتاپ: سید محمد علی آقامیری

غیرفعال

خرید و فروش تجهیزات دست دوم صدابرداری نام صاحب استارتاپ: سید محمد علی آقامیری
توضیح بیشتر: خرید و فروش تجهیزات دست دوم صدابرداری کالاهایی که شاید به استفاده کسی نیاید ولی برای شخص دیگر بسیار مفید باشد