شبکه های اجتماعی نام صاحب استارتاپ: محمدرضا عسگری
توضیح بیشتر: اینستا ۹۸  ارایه دهنده خدمات اینستاگرام