خدمات برنامه نویسی
نام صاحب استارتاپ: عماد عابدینی
توضیح بیشتر: ارائه خدمات طراحی و توسعه وب سایت ، طراحی و توسعه اپلیکیشن موبایل ، خدمات بازاریابی اینترنتی