نیاز مندی تخصصی در زمینه دوره های آموزشی
نام صاحب استارتاپ: رضا محمدی
توضیح بیشتر: دوره یاب مرجعی برای معرفی دوره های آموزشی برگزار کنندگان دوره های آموزشی در سراسر کشور به صورت رایگان می باش